Norton 750 Commando fastback

 

Author Axel Klein

 


An 1/8th Raemodels, resin and white metal kit