Blindados

05.jpg (84397 bytes)

Sherman Argentino 

por  Hernan Casciani

 

01.jpg (77611 bytes)

15.jpg (94567 bytes)

09.jpg (92563 bytes)

12.jpg (70665 bytes)

07.jpg (89182 bytes)

06.jpg (82910 bytes)

08.jpg (104489 bytes)

03.jpg (102832 bytes)

02.jpg (110875 bytes)

10.jpg (95333 bytes)

11.jpg (78872 bytes)

13.jpg (67273 bytes)

14.jpg (89343 bytes)                               04.jpg (95650 bytes)